NÅNTØSWËLTÆN : NHEL

ATELIER NÅNTØSWËLTÆN

 
News

Galleries
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Chawans
Bols
 
Nhel
&
Khylvyh
 
Contact
 
Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nhel 2017
 

Tubes Raku by Nhel

Tubes (détails)
(H=96 x Ø=7 cm) Raku

Tubes Raku by Nhel

Tubes (détails)
(H=135 x Ø=7 cm) Raku

Tubes Raku by Nhel

Tubes
(H=135, H=95, H=95 cm) Raku

     

Raku by Nhel

Coquille
Cuisson Raku

Soucoupe Raku by Nhel

Soucoupe
Cuisson Raku

Tubes Raku by Nhel

Tubes
(H=135, H=49, H=95 cm) Raku

     

Coquille Raku by Nhel

Coquille
(H=9 x Ø=30 cm) Raku

Coquille Raku by Nhel

Coquille
Cuisson Raku

Coquille Raku by Nhel

Coquille
Cuisson Raku

   
   
Nhel 2017
 

Dévidoir by Nhel

Dévidoir à laine
Cuisson Grès

Nichoir by Nhel

Nichoir
Cuisson Grès

Nichoir by Nhel

Nichoir
Cuisson Grès

     

Courges by Nhel

Courges
Cuisson Grès

Courge by Nhel

Courge
Cuisson Grès

Courges by Nhel

Courges
Cuisson Grès

     
   
   
Khylvyh 2017
 

Patelle / Limpet by Khylvyh

Patelle / Limpet
(H=8 x Ø=10 cm) Raku

Avocat / Advocat by Khylvyh

Avocat / Advocat
(H=13 x Ø=8 cm) Raku

Bullanium by Khylvyh

Bullanium
(H=10 x Ø=4 cm) Raku

     

Couple Bullanium by Khylvyh

Couple Bullanuim
(H=11 H=9 cm) Raku

Coquille / Shell by Khylvyh

Coquille / Shell
(H=28 x Ø=22 cm) Raku

Volcanœuf by Khylvyh

Volcanœuf
(H=14 x Ø=18 cm) Raku

     

Troglodyte by Khylvyh

Troglodyte
(H=24 x Ø=13 cm) Raku

Bullaniums by Khylvyh

Bullaniums
(H=10 x Ø=4cm) Raku

Astroïd by Khylvyh

Astroïd
(H=18 x Ø=16 cm) Raku

     
   
   
Khylvyh 2018/2020